+90 242 855 54 00
Sahilkent 46.Sok. No:1/A Finike / Antalya
Covid-19 Tedbirleri
Tr En Ru
English Russian

Veri Politikası

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Ethem Arutan – Hikmet Arutan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.
(Presa Di Finica Otel)

Ethem Arutan – Hikmet Arutan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Presa Di Finica Otel) olarak tüm müşterilerimizin ve otelle hukuki, fiili veya herhangi başka bir yolla temasta bulunan ve ilişkiye giren kişilerin kişisel verilerinin güvenliği konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstermekteyiz. Otel bakımından kişisel verilerin korunması ve bu konudaki mevzuata uyulması, temel bir şirket politikası olarak belirlenmiş olup, bu konuda her türlü önlem ve tedbir otel tarafından alınmış durumdadır.
    
Bu bilinç ve hassasiyetle, otel olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya otelle fiziki veya hukuki ilişkisi olan tüm kişiler bakımından otel ile ilgili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilecektir. Verilerin işlenmesi ve muhafazası noktasında tüm yükümlülüklerimizi kanuna ve tüm mevzuata uygun şekilde yerine getirmekteyiz.  6698 sayılı KVKK ve bu kanuna göre çıkartılmış tüm yönetmelikler, talimatnameler, tebliğler ve diğer ilgili sair mevzuata uygun şekilde “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda detaylıca açıklandığı şekilde mevzuat tarafından emredilen hükümler göz önüne alınmak ve emredilen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla işlemekteyiz.
    
A-) Veri Sorumlusunun Bilgileri
Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Uncular Cad. 21/3B Üsküdar, İstanbul merkez adresinde mukim olan ve Sahilkent Mah. 46. Sk. No:7 Finike / Antalya adresinde Presa Di Finica Otel adıyla bilinen ticari işletmesi bulunan Ethem Arutan – Hikmet Arutan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve konuyu ilgilendiren diğer mevzuat kapsamında aşağıda açıklanan detaylar uyarınca işlenebilecektir.

B-) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Tarafınıza ait kişisel verileriniz; mevzuatta uygun görülen amaçlar doğrultusunda otel tarafından işlenecektir. Bu bağlamda, mevzuatın uygun gördüğü ölçüde, kişisel verileriniz;
- Otel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların otelin kendi iç birimlerince yapılabilmesi;
- Otel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin; müşterilerin beğenileri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek düzenlenebilmesi ve tekrardan müşterilere önerilebilmesi
- Otelin insan kaynakları politikalarının düzenlenebilmesi, yürütülebilmesi ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda organize edilebilmesi,
- Otel ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi ve işleyişe uygun şekilde düzenlenebilmesi,
- Otelin ticari politikalarının, iş stratejilerinin belirlenmesi, düzenlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Otel müşterilerinin ve otelle hukuki, fiili veya herhangi başka bir yolla temasta bulunan ve ilişkiye giren kişilerin kişisel verilerinin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://www.presadifinica.com.tr adlı internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikamızdan ulaşabilirsiniz.Ayrıca, kişisel verilerinin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun https://verbis.kvkk.gov.tr/ adlı internet sitesi üzerinden sorgulama yapılarak ulaşılması da mümkündür. Bu şekilde, hangi kişisel verinin hangi amaçla işleneceği, ne kadar süre otel bünyesinde tutulacağı ve diğer birçok detaylı bilgiye erişmeniz mümkündür.

C-) Özel Nitelikli Kişisel Verilerle İlgili Durum
Otel olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya otelle fiziki veya hukuki ilişkisi olan tüm kişiler bakımından; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cinsel hayatı ile ilgili bilgiler otel tarafından işlenmemektedir. Otel çalışanlarının ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, kılık ve kıyafetine ilişkin beden ölçüsü bilgileri, sağlığı, ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerinin veya ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya otelle fiziki veya hukuki ilişkisi olan tüm kişiler bakımından sağlık bilgilerinin ve işlenmesi zaruriyet arz eden diğer özel nitelikli verilerin işlenmesinde, otel, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Otel, ürün ve hizmetlerden faydalanan veya otelle fiziki veya hukuki ilişkisi olan tüm kişiler bakımından daha iyi hizmet verilebilmesi ve daha iyi bir çalışma ortamı yaratılabilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

D-) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması Hususu
Yukarıda arz edilen ve detayları https://www.presadifinica.com.tr adlı internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan veya Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun https://verbis.kvkk.gov.tr/ adlı internet sitesi üzerinden sorgulama yapılarak görülebilen esaslar dâhilin de toplanan veya işlenen kişisel veriler; otel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların otelin kendi iç birimlerince yapılabilmesi, otel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin; müşterilerin beğenileri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek düzenlenebilmesi ve tekrardan müşterilere önerilebilmesi, otelin insan kaynakları politikalarının düzenlenebilmesi, yürütülebilmesi ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda organize edilebilmesi, otel ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi ve işleyişe uygun şekilde düzenlenebilmesi, otelin ticari politikalarının, iş stratejilerinin belirlenmesi, düzenlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amaçlarıyla, otelin;
- İş ortaklarına,
- Tedarikçilerine,
- Hissedarlarına,
- İştiraklerine,
- Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,
- Otelin otomasyon sistemlerinin kurulması ve yürütülmesi ile ilgili sorumlu firmalara, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yukarıda ulaşılabilecek internet adresleri yazılı olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

E-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz otel tarafından internet sitesi, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerin sunulması ve bu çerçevede ticari faaliyetlerin yürütülmesi noktasında uygulama imkanı bulunan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.
Kişisel verileri, bu hukuki sebeplerle toplanarak 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

F-) 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahiplerinin yasadan, sair mevzuattan ve hakkaniyete dayalı ve dürüstlük kuralını temel alan her türlü bilgi edinme gerekliliklerinden doğan hakları mevcuttur. Kişisel veri sahiplerinin söz konusu haklarına karşı otel tarafından hassasiyet gösterilmekte ve uygun şekilde iletilen taleplere karşı otel en geç otuz gün içerisinde dönüş yapmakta ve talebi neticelendirmektedir.

- Kişisel veri sahiplerine hukuk düzeni tarafından sağlanan haklar şu şekilde özetlenebilmektedir:
- Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenebilme,
- İşlenmiş bir kişisel veri mevcutsa buna ilişkin bilgi talep edebilme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilebilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilme,
- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilme.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili her türlü talep;  yazılı yolla veya Kişisel Verileri Koruma Kurumlu’ nun belirlediği diğer yöntemlerle otele iletilebilmektedir. Söz konusu talebinize ilişkin işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, otel tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu çerçevede mevzuat kapsamında otele yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.presadifinica.com.tr adresindeki BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sahilkent Mah. 46. Sk. No:7 Finike / Antalya adresinde Presa Di Finica Otel adıyla bilinen ticari işletme adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak  eharutanins@hs01.kep.tr adresine imzalı olarak iletebilirsiniz.
 

Bize Ulaşın
  • A Sahilkent 46.Sok. No:1/A Finike / Antalya
  • T +90 242 855 54 00
  • B +90 544 855 54 20 (Banquet)
  • W +90 544 855 54 19
  • E reservation@presadifinica.com.tr
    info@presadifinica.com.tr